SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
Spółdzielnia Mieszkaniowo Własnościowo Lokatorska
Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny (polityka prywatności)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

1. Administratorem podanych przez Pana/Panią  danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa  w Nysie ul. Komisji Edukacji Narodowej 35, 48-303 Nysa,  nr tel.: 77 409 14 22, adres e-mail: smlw@smlw.nysa.pl.

2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres siedziby wskazany wyżej lub na e-mail: daneosobowe@smlw.nysa.pl,.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej Spółdzielni tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze   w związku z realizowaniem zadań statutowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Nysie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego  z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

9. Podanie przez Pana/Panią  danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych Spółdzielni. Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności statutowych Spółdzielni lub niemożliwość zawarcia umowy.

10. Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawną lub wywoływać dla Pana/Pani inne podobne doniosłe skutki.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

ul. Komisji Edukacji Narodowej 35
48-303 Nysa
Tel: 77 409 14 20
e-mail:smlw@smlw.nysa.pl
Godziny pracy spółdzielni:
poniedziałek 07:00 - 16:00
wtorek - czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 14:00